Reduced to Failure to Maintain Lane

DWI & Failure to Maintain Lane (Somerset County)

DWI & Failure to Maintain Lane.